CPIT

Laboratoř nanověd a technologií

BMLAB - SIMD - EHAKL

Laboratoř nanověd a technologií se zabývá různými aspekty pevných částic emitovaných antropogenními činnostmi do prostředí, zejména pak nespalovacími procesy spojených s brzděním automobilů a problematikou přítomnosti pevných částic v biologickém materiálu. Vědecko-výzkumné aktivity v těchto oblastech jsou zaměřeny na detailní charakterizaci těchto částic s ohledem na jejich morfologii, chemické a fázové složení a další aspekty, které přispívají k jejich rizikovosti z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

Detekce a charakterizace pevných částic v biologickém materiálu

Problematika detekce a charakterizace pevných částic mikronových a submikronových velikostí v biologickém materiálu je zaměřena na aplikaci metod elektronové mikroskopie a mikrospektroskopie pro charakterizaci částic v širokém spektru vzorků lidských a zvířecích tkáních a tělních tekutinách. Výzkum je zaměřen na hledání souvislostí mezi přítomností pevných částic a různými diagnózami, životním stylem pacientů, kvalitou pracovního a životního prostředí.

Automobilové frikční materiály, jejich testování a měření emisí otěrových částic

Problematika frikčních materiálů zahrnuje aktivity počínající návrhem složení frikční směsi, laboratorní přípravu reálných vzorků brzdových desek a také následné testování frikčně-otěrových vlastností.
Během laboratorního testování lze provádět odběry vznikajících otěrových částic a plynných emisí. U emisí pevných částic je možné stanovit jejich velikostní distrubuci a koncentrace jednotlivých velikostních frakcí v reálném čase.
Generované částice je možné odebírat a rozdělovat do definovaných velikostních frakcí pro účely dalších analýz (např. mikroskopické a spektroskopické metody stanovení morfologie, elementárního a fázového složení částic). Získané vzorky otěrových částic lze dále ve spolupráci s partnerskými pracovišti hodnotit z hlediska interakcí s biologickými systémy.

Spolupráce:
Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě

Spolupráce:
Southern Illinois University Carbondale, USA
IMAMOTER Torino, Itálie
Lancaster University, UK
ITT Motion Technologies, Itálie
Jaguar – Land Rover, UK
PSA Groupe, Francie

Přístrojové vybavení:

Přístrojové vybavení (odkazy na další stránky jen o zařízení):

  • Brzdový dynamometr (LINK M2800)
  • Lis ThermoCompact 300kN

Kontakty


doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.

vedoucí laboratoře
CV

Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.

CV

Mgr. Kateřina Dědková, Ph.D.

CV

Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.

CV